Một đoạn mạch ARN được tổng hợp có cấu trúc như sau: X – U – U – X – G – A

Đoạn mạch nào dưới đây là mạch khuôn mẫu của gen?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook