Một dung dịch có [H+] = 10-2 M thì dung dịch đó có môi trường gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook