Một xe có khối lượng m = 100 kg chuyển động đều lên dốc, dài 10 m nghiêng \[{{30}^{0}}\] so với đườn ...

Một xe có khối lượng  m = 100 kg  chuyển động đều lên dốc, dài 10 m nghiêng \[{{30}^{0}}\] so với đường ngang. Lực ma sát \[{{F}_{ms}}=10N\]. Công của lực kéo F (Theo phương song song với mặt phẳng nghiêng) khi xe lên hết dốc là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook