Một êlectron bay với vận tốc \[2,{{5.10}^{9}}~\] cm/s theo phương vuông góc với các đường sức từ của từ trường đều có cảm ứng từ \[2,{{0.10}^{-4}}\]  T. Điện tích của êlectron bằng \[-1,{{6.10}^{-19}}~\] C. Lực Lorenxơ tác dụng lên êlectron có độ lớn

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook