Một este có công thức cấu tạo (A) CH3COOCH=CH2, cho biết (A) được điều chế từ cặp chất nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook