Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = T = 600 và G = X = 300. Tổng số liên kết hiđrô của gen này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook