Một hạt bụi tích điện có khối lượng \(m = {5.10^{ - 6}}g\) nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng đứng lên trên và có cường độ \(E = 2000V/m\), lấy \(g = 10m/{s^2}\). Điện tích của hạt bụi là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook