Một hạt nhân có 8 proton và 9 nơtron, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là 7,75 MeV/nuclon. Biết $m_p$ = 1,0073u; $m_n$ = 1,0087u. Khối lượng của hạt nhân đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook