Một hình chữ nhật có diện tích 12 c$m^2$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.1$0^{-4}$T, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 3$0^0$. Tính từ thông qua hình chữ nhật đó: 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook