Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là \(100\,\left( {{m^2}} \right)\), chiều rộng là \(\dfrac{{50}}{7}\left( m \right)\). Tính chu vi khu vườn đó.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook