Một loài thực vật tính trạng màu hoa do 2 cặp alen A, a và B, b quy định. Kiểu gen có cả 2 alen trội A và B quy định hoa đỏ: Chỉ có một alen trội A hoặc B quy định hoa vàng; Kiểu gen đồng hợp lặn quy định hoa trắng. Biết không xảy ra đội biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1?

I. AaBb × AaBb II. Aabb × AABb

III. AaBb × aaBb IV. AaBb × aabb

V. AaBB × aaBb. VI. Aabb×aaBb

VII. Aabb × aaBB VIII. aaBb × AAbb

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook