Một lớp có nhiều hơn \(30\) và ít hơn \(45\) học sinh. Cuối năm có \(40\% \) số học sinh xếp loại giỏi; \(\dfrac{3}{7}\) số học sinh xếp loại khá, còn lại là trung bình. Tính số học sinh trung bình.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook