Một lớp có số học sinh giỏi chiếm \(30\% \) tổng số học sinh, số học sinh khá chiểm \(\dfrac{2}{5}\) tổng số học sinh, còn lại là \(12\) học sinh trung bình. Tính số học sinh cả lớp.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook