Một lớp học có \(48\) học sinh, trong đó có \(30\) em học sinh nam. Hãy tính tỉ số phần trăm của số học nam so với số học sinh cả lớp?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook