Một mạch dao động điện từ lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ. Điện tích cực đại trên tụ là\[{{2.10}^{-6}}C\] , cường độ dòng điện cực đại là \[0,1\pi \]A. Chu kì dao động điện từ trong mạch bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook