: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 567 mH. Trong mạch đang có dao động điện từ với điện tích cực đại trên mỗi bản là Qo. Biết thời gian ngắn nhất để điện tích trên mỗi bản giảm từ \[{{Q}_{o}}\] xuống \[\frac{{{Q}_{o}}\sqrt{2}}{2}\]là\[{{t}_{1}}\] ; thời gian ngắn nhất để điện tích trên mỗi bản giảm từ \[{{Q}_{o}}\] xuống \[\frac{{{Q}_{o}}\sqrt{3}}{2}\] là\[{{t}_{2}}\] . Có\[{{t}_{1}}-{{t}_{2}}={{10}^{-6}}s\] ; lấy\[{{\pi }^{2}}=\text{ }10\] . Giá trị của C xấp xỉ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook