Một mạch dao động LC lý tường trong mạch có dao động điện từ, biết một phần đồ thị dòng điện trong mạch có dạng như hình vẽ. Dựa vào đồ thị suy ra điện tích cực đại của tụ gần bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook