Một mạch dao động lý tưởng, tại thời điểm t điện tích của tụ là ${{q}_{1}}=2\mu C$, tại thời điểm $t+\frac{3T}{4}$ thì dòng điện trong mạch là ${{i}_{2}}=16mA$. Tần số góc của mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook