Một miếng gỗ có thể tích 3 dm3 nằm cân bằng trên mặt nước.Thể tích phần chìm của miếng gỗ là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của gỗ là 600 kg /m3, khối lượng riêng của nước là 1000 kg /m3.

Hãy chọn đáp án đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook