Một mol hợp chất nào sau đây khi phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư tạo nhiều mol khí nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook