Một ngân hàng đề thi có \[50\] câu hỏi khác nhau, trong đó có câu hỏi ở mức độ nhận biết, câu hỏi ở mức độ thông hiểu, câu hỏi ở mức độ vận dụng và câu hỏi ở mức độ vận dụng cao. Xây dựng \[1\] đề thi trắc nghiệm gồm \[50\] câu hỏi khác nhau từ ngân hàng đề thi đó bằng cách xếp ngẫu nhiên các câu hỏi. Tính xác suất để xây dựng được \[1\] đề thi mà các câu hỏi được xếp theo mức độ khó tăng dần: nhận biết-thông hiểu-vận dụng-vận dụng cao. (chọn giá trị gần đúng nhất).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook