Một người cận thị có cực viễn cách mắt 50 cm, quan sát một thiên thể bằng kính thiên văn \(\left( {{f_1} = 100cm;{\rm{ }}{f_2} = 5{\rm{ }}cm} \right)\) không điều tiết. Biết mắt đặt sát thị kính, khoảng cách giữa hai kính lúc này bằng bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook