Một người lần đầu gửi ngân hàng \(100\) triệu đồng với kì hạn \(3\) tháng, lãi suất \(3\% \) của một quý và lãi từng quý sẽ được nhập vào vốn (hình thức lãi kép). Sau đúng \(6\) tháng, người đó gửi thêm \(100\) triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm kể từ khi gửi thêm tiền lần hai sẽ gần với kết quả nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook