Một người mỗi tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền \(T\) theo hình thức lãi kép với lãi suất \(0,6\% \) mỗi tháng. Biết sau \(15\) tháng người đó có số tiền là \(10\) triệu đồng. Hỏi số tiền \(T\) gần với số tiền nào nhất trong các số sau.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook