Một nguồn âm phát sóng cầu, đằng hướng, tại một điểm A có mức cường độ âm là 10dB. Mức cường độ âm tại B là 24dB. Tỉ số $\frac{{{I}_{B}}}{{{I}_{A}}}$bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook