Một nguồn âm S phát ra âm đẳng hướng. Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng có mức cường độ âm lần lượt là 40dB và 30dB. Điểm P nằm trong môi trường truyền sóng sao cho \[\Delta \]MNP vuông cân ở M. Mức cường độ âm tại P gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook