Một nguồn sóng có phương trình u0 = 6cos(ωt) cm tạo ra sóng cơ lan truyền trong không gian. Phương trình sóng của phần tử môi trường tại điểm nằm cách nguồn sóng đoạn d là \[u=6\cos \left[ 2\pi \left( \frac{t}{0,5}-\frac{d}{5} \right) \right]\] cm, với d có đơn vị mét, t có đơn vị giây. Tốc độ truyền sóng có giá trị là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook