Một nguồn sóng O có phương trình dao động \[{{u}_{O}}=\text{ }acsos20\pi t\left( \text{ }cm \right)\] trong đó t tính bằng giây. Biết tốc độ truyền sóng là 100 cm/s. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng. Phương trình dao động của điểm M nằm trên một phương truyền sóng và cách O một khoảng 2,5 cm có dạng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook