Một phân tử ADN có 200 nuclêôtit loại Ađênín, 800 nuclêôtit loại Guanin. Số vòng xoắn trong phân tử ADN là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook