Một phân tử ADN có nuclêôtit loại T là 200000 chiếm 20% trong tổng số nuclêôtit của phân tử, số nuclêôtit loại X của phân tử đó là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook