Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,4AA : 0,2Aa : 0,4aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook