Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,4. theo lý thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể này là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook