Một quần thể thực vật tự thụ phấn gồm 80 cây có kiểu gen AA, 20 cây có kiểu gen aa, 100 cây có kiểu gen Aa.  Tần số alen A và a lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook