Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo ra song dừng trên dây. Hai tần sồ gần nhau nhất trên dây là 150Hz và 200Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook