Một sóng cơ hình sin có bước sóng \[\lambda \] truyền dọc theo trục Ox. Độ lệch pha giữa hai điểm M, N trên cùng phương truyền sóng cách nhau một khoảng d là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook