Một sóng cơ học có tần số \[f\] lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ là \[v\], khi đó bước sóng được tính bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook