Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình \[u=A\cos (\pi t-0,4\pi x)\]; trong đó x có đơn vị là cm. Bước sóng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook