Một sóng điện từ truyền trong không khí từ O tới M trên phương truyền Ox. Tại thời điểm t, cường độ điện trường tại O triệt tiêu, tại M đạt cực đại. Giữa O và M còn có ba điểm khác mà tại thời điểm t, cường độ điện trường tại đó cũng bị triệt tiêu. Biết OM = 35 m. Lấy sóng điện từ này là c = 3.108 m /s. Tần số của sóng điện từ này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook