Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox.

Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và \[{{t}_{2}}={{t}_{1}}+0,3\left( s \right)\](đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên đây là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook