Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox, li độ của một phần tử M trên phương truyền sóng là

\[u=a\cos (\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda })\]. Bước sóng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook