Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số NST và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau I là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook