Một tế bào sinh dưỡng 2n khi nguyên phân liên tiếp 3 lần số lượng tế bào con tạo được là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook