Một thanh AB dài \(1m\) khối lượng \(5kg\) được đặt nằm ngang lên hai giá đỡ tại A và B. Người ta móc vào điểm C của thanh \(\left( {AC = 60cm} \right)\) một vật có khối lượng \(10kg\). Lực nén lên hai giá đỡ là \(\left( {g = 10m/{s^2}} \right)\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook