Một thanh cứng AB dài \(7m\), có khối lượng không đáng kể, có trục quay O, hai đầu chịu 2 lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) như hình. Cho \({F_1} = 50N\); \({F_2} = 200N\) và \(OA = 2m\) . Đặt vào thanh một lực \({F_3}\) hướng lên và có độ lớn \(300N\) để cho thanh nằm ngang. Khoảng cách OC là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook