Một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường trong suất có chiết suất bằng \[\sqrt{2}\]. Biết góc khúc xạ bằng 300, góc tới có giá trị bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook