Một tia sáng truyền từ không khí vào môi trường thủy tinh có chiết suất tuyệt đối \[n=\sqrt{3}\] dưới góc tới 60o, coi không khí có chiết suất tuyệt đối là 1. Góc khúc xạ có giá trị là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook