Một tuần, mẹ l" /> Một tuần, mẹ l" />

Một tuần, mẹ làm việc ở cơ quan \(5\) ngày và bằng \(40\) giờ. Biết mỗi ngày mẹ làm việc số giờ như nhau. Hỏi mỗi ngày mẹ làm việc ở cơ quan mấy giờ ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook