Một vật có khối lượng m = 200g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox, biết lực kéo về tác dụng lên vật tác dụng lên vật tại thời điểm t là $F=-8\cos \left( 20t-\frac{\pi }{6} \right)N$. Vận tốc của vật tại li độ x = 7cm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook