Một vật đang dao động cưỡng bức thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook