Một vật dao động điều hòa có tần số góc \[\omega \] thì gia tốc của vật tại li độ x có giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook